آگهی فراخوان عمومی شناسایی بهره بردار جایگاه های گاز فشرده طبیعی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی بهره بردار جایگاه های گاز فشرده طبیعی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان جهت واگذاری بهره برداری از جایگاههای گاز فشرده طبیعی(CNG) بسیج واقع در خیابان بسیج، جنب مصلی…