تغییر ساعات کاری آرامستان از اول دیماه ۹۷

تغییر ساعات کاری آرامستان از اول دیماه ۹۷

ساعات کاری آرامستان از اول دیماه ۹۷ به یک شیفت کاری ۷ صبح الی ۱۶ عصر تغییر خواهد کرد