کلنگ زنی مجموعه گردشگری بهشت سلامت بانوان

کلنگ زنی مجموعه گردشگری بهشت سلامت بانوان

با حضور مسئولین ، کلنگ زنی مجموعه گردشگری بهشت سلامت بانوان کلنگ زنی شد.