آگهی مناقصه ساخت بوستان جهاد

آگهی مناقصه ساخت بوستان جهاد

توضیحات سند:  ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای محترم…