آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان قیام

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان قیام

توضیحات سند:  ((آگهی  تجدید مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای…