آگهی مناقصه بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری

آگهی مناقصه بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری

توضیحات سند:     ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس آئین نامه رفاهی کارکنان شهرداری شماره ۱۰۰۱/۷/۵/ش…