آگهی مناقصه بیمه جامع مسئولیت در قبال شهروندان

آگهی مناقصه بیمه جامع مسئولیت در قبال شهروندان

توضیحات سند:  ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۱۰۲۲/۷/۵/ش مورخ ۲۶/۰۷/۹۷ شورای محترم اسلامی شهرنسبت…