آگهی مناقصه بیمه عمر و حوادث

آگهی مناقصه بیمه عمر و حوادث

توضیحات سند:  (آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۷۱۰/۷/۵/ش مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامی شهرنسبت…