آگهی مناقصه بیمه عمر و حوادث

آگهی مناقصه بیمه عمر و حوادث

توضیحات سند:  (آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۷۱۰/۷/۵/ش مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامی شهرنسبت…

آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۸/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۴/۵ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به…