آگهی مناقصه بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری

آگهی مناقصه بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری

توضیحات سند:     ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس آئین نامه رفاهی کارکنان شهرداری شماره ۱۰۰۱/۷/۵/ش…

آگهی مناقصه بیمه جامع مسئولیت در قبال شهروندان

آگهی مناقصه بیمه جامع مسئولیت در قبال شهروندان

توضیحات سند:  ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۱۰۲۲/۷/۵/ش مورخ ۲۶/۰۷/۹۷ شورای محترم اسلامی شهرنسبت…

آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۸/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۴/۵ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به…