معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان:

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان:

نصب تابلوهای راهبردی سولار برای نخستین بار در رفسنجان