آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۲۶۹/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۱۱/۲ شورای محترم اسلامی شهر، بهره برداری از…

آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۶۹ ش مورخ ۹۵/۱۱/۲ شورای محترم اسلامی شهر، بهره…

آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر

آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۲۶۹/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۱۱/۲ شورای محترم اسلامی شهر، بهره برداری…