آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک (تامین خودرو)

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک (تامین خودرو)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۴/۱۱/۴/ش مورخ ۵/۴/۹۵ شورای محترم اسلامی شهرنسبت به واگذاری…