شماره تاکسی بیسیم ۱۳۳ به ۱۸۰۰ تغییر یافت

شماره تاکسی بیسیم ۱۳۳ به ۱۸۰۰ تغییر یافت

شهروندان محترم رفسنجانی جهت ارتباط با سامانه تاکسی بیسیم و دریافت خودرو بایستی از این پس به جای شماره ۱۳۳ با شماره ۱۸۰۰ تماس بگیرند.

آگهی مزایده عمومی فروش مجوز بهره برداری از شبکه رادیویی تاکسی بیسیم شهرداری رفسنجان

آگهی مزایده عمومی فروش مجوز بهره برداری از شبکه رادیویی تاکسی بیسیم شهرداری رفسنجان

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۵/۷/۷۹۷/ش مورخ ۹۶/۱۱/۹ شورای محترم اسلامی شهر،  نسبت به…