آگهی مزایده عمومی فروش مجوز بهره برداری از شبکه رادیویی تاکسی بیسیم شهرداری رفسنجان

آگهی مزایده عمومی فروش مجوز بهره برداری از شبکه رادیویی تاکسی بیسیم شهرداری رفسنجان

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۵/۷/۷۹۷/ش مورخ ۹۶/۱۱/۹ شورای محترم اسلامی شهر،  نسبت به…