آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یکدستگاه خودرو تاکسی پژو ۴۰۵

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یکدستگاه خودرو تاکسی پژو ۴۰۵

     (آگهی تجدید مزایده عمومی)  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۹۱۶/۷/۵/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شورای محترم…