آگهی تجدید مناقصه عمومی ساخت شهرداری منطقه ۱

آگهی تجدید مناقصه عمومی ساخت شهرداری منطقه ۱

(آگهی تجدید مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸   شورای محترم اسلامی شهر،پروژه احداث…

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۶۲ مورخ ۹۴/۷/۸  شورای محترم اسلامی شهر  نسبت به…