آگهی تجدید مناقصه ممیزی

آگهی تجدید مناقصه ممیزی

(آگهی تجدید مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۹۹/۷/۵/ش مورخ  ۱۱/۰۴/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…