رفع تصرف معبر عمومی در منطقه یک شهری

رفع تصرف معبر عمومی در منطقه یک شهری

مهندس جهانگیر ملکی شهردار منطقه یک شهرداری رفسنجان از رفع تصرف معبر عمومی در خیابان ۱۵ خردادخبر داد.