معاون اداری و مالی شهرداری رفسنجان خبر داد:

معاون اداری و مالی شهرداری رفسنجان خبر داد:

بسته ویژه تشویقی شهرداری رفسنجان برای احیاء بافت تاریخی و فرسوده شهر