معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد:

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد:

نصب چهارمین چراغ راهنمای دیجیتال در رفسنجان