تقدیر و تشکر جمعی از ساکنین خیابان شهید ابولی از شهردار رفسنجان

تقدیر و تشکر جمعی از ساکنین خیابان شهید ابولی از شهردار رفسنجان

صبح امروز جمعی از ساکنین خیابان شهید ابولی از شهردار رفسنجان تقدیر کردند.