آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۱/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر، امور…

آگهی تجدید مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۳۸/ش مورخ ۹۵/۹/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط…