آگهی فراخوان عمومی شناسایی بهره بردار جایگاه های گاز فشرده طبیعی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی بهره بردار جایگاه های گاز فشرده طبیعی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان جهت واگذاری بهره برداری از جایگاههای گاز فشرده طبیعی(CNG) بسیج واقع در خیابان بسیج، جنب مصلی…

آگهی مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه گاز فشرده طبیعی ( CNG )

آگهی مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه گاز فشرده طبیعی ( CNG )

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۴/۱۱/۵۲/ش مورخ ۹۶/۱/۲۸ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…