آگهی مناقصه جدول گذاری و سنگفرش قبور آرامستان

آگهی مناقصه جدول گذاری و سنگفرش قبور آرامستان

توضیحات سند:  ((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۲۵/۷/۵/ش مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ شورای محترم اسلامی…

آگهی مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، موزائیک وکانیوو خیابان مصطفی خمینی (ره)

آگهی مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، موزائیک وکانیوو خیابان مصطفی خمینی (ره)

توضیحات سند:    ((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۷۰۸/۷/۵/ش مورخ ۱۶/۱۰/۹۶، ۷۵۱/۷/۵/ش مورخ ۲۷/۱۰/۹۶…

آگهی تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، فرش موزائیک و کانیوو خیابان شهید چمران

آگهی تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، فرش موزائیک و کانیوو خیابان شهید چمران

توضیحات سند:  ((آگهی  تجدید  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۷۰۸/۷/۵/ش مورخ ۱۶/۱۰/۹۶، ۷۵۱/۷/۵/ش مورخ…