نشست مشترک شهردار رفسنجان با مدیران مناطق و مسئولین کمیسیون های شهرداری

نشست مشترک شهردار رفسنجان با مدیران مناطق و مسئولین کمیسیون های شهرداری

کمیته جذب درآمد شهرداری رفسنجان با حضور مهندس کهنوجی شهردار، مدیران مناطق، مسئولین جذب درآمد و کمیسیون های داخلی برگزار شد.