طرح “برایم قصه بگو” رو نمایی شد ؛

طرح “برایم قصه بگو” رو نمایی شد ؛

آیین رو نمایی از طرح “برایم قصه بگو”یکشنبه  ۲۵آذر ماه با حضور برخی از مسئولین شهرستان رفسنجان  در سالن زکریا برگزار شد .