مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان منصوب شد

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان منصوب شد

شهردار رفسنجان طی حکمی جهانگیر ملکی را به عنوان مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان معرفی و منصوب کرد.