فرهنگسرای رسانه شهرداری رفسنجان میزبان نشست خبری دبیرسوگواره آیین جوش زنی ایران با اصحاب رسانه

فرهنگسرای رسانه شهرداری رفسنجان میزبان نشست خبری دبیرسوگواره آیین جوش زنی ایران با اصحاب رسانه

اجرای آیین جوش‌زنی ایران(هرمزآباد رفسنجان) در خارج از کشور