آگهی مناقصه عمومی حسابرسی شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته

آگهی مناقصه عمومی حسابرسی شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته

توضیحات سند:  ((آگهی مناقصه عمومی)) شورای اسلامی شهر رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۹۶۱/۷/۵/ش مورخ ۱۹/۰۷/۹۷ ،…