مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان مطرح کرد:

شارژ و فروش انواع خاموش کننده های پودری، گازی توسط سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان