نشست هم اندیشی اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان با رسانه ها

نشست هم اندیشی اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان با رسانه ها

نشست هم اندیشی اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان با خانه مطبوعات و مدیران رسانه ای برگزار شد.