تکمیل روشنایی بلوارشهید زینلی

تکمیل روشنایی بلوارشهید زینلی

چلچراغ توسعه

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد

نصب بنر اطلاع رسانی تنظیف و جمع آوری زباله در ورودی کوچه های شهر

تشریح اقدامات شهرداری در تأمین روشنایی خیابانها و معابر سطح شهر رفسنجان؛

تشریح اقدامات شهرداری در تأمین روشنایی خیابانها و معابر سطح شهر رفسنجان؛

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان اقدامات شهرداری در تأمین روشنایی خیابانها و معابر سطح شهر رفسنجان را تشریح کرد.

وسایل غیراستاندارد پارکهای رفسنجان تعویض شدند؛

وسایل غیراستاندارد پارکهای رفسنجان تعویض شدند؛

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از تعویض تمامی وسایل غیر استاندارد پارکهای رفسنجان خبر داد.

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد؛

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد؛

خط کشی محوری معابر سطح شهر به طول ۲۰ هزار متر

نصب المان های اذکار در خیابان شهید شیرازی

نصب المان های اذکار در خیابان شهید شیرازی

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از نصب دو المان در ابتدای بلوار شهید شیرازی خبر داد

مجهز شدن سومین تقاطع شهر به چراغ های راهنمایی دیجیتال

مجهز شدن سومین تقاطع شهر به چراغ های راهنمایی دیجیتال

در راستای جایگزینی چراغهای راهنمایی جدید سومین چراغ دیجیتال و هوشمند در تقاطع پست نصب گردید.

نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی در تقاطع های سطح شهر

نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی در تقاطع های سطح شهر

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی در چند تقاطع شهر خبر داد.

ممنوعیت توقف وانت بارهای دوره گرد در سطح شهر

ممنوعیت توقف وانت بارهای دوره گرد در سطح شهر

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از ممنوعیت توقف وانت بارهای دوره گرد در تمامی ساعات شبانه روز در سطح شهر خبر داد

رنگ آمیزی و سامان دهی صندوق های زباله در منطقه یک شهری

رنگ آمیزی و سامان دهی صندوق های زباله در منطقه یک شهری

معاون خدمات شهرداری رفسنجان از ساماندهی و رنگ آمیزی صندوق های زباله در منطقه یک شهری خبر داد.