معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد؛

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد؛

خط کشی محوری معابر سطح شهر به طول ۲۰ هزار متر