معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد؛

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد؛

خط کشی محوری معابر سطح شهر به طول ۲۰ هزار متر

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابر عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابر عمومی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای خط…