معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد؛

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان خبر داد؛

خط کشی محوری معابر سطح شهر به طول ۲۰ هزار متر

آگهی مناقصه عمومی خط کشی محوری در سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی خط کشی محوری در سطح شهر

توضیحات سند:  (آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم…

آگهی مناقصه عمومی خط کشی عابرپپاده، سرعتکاه و علائم بر روی آسفالت در سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی خط کشی عابرپپاده، سرعتکاه و علائم بر روی آسفالت در سطح شهر

توضیحات سند:  (آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم…

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی (نوبت دوم)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای خط…

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی

آگهی مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای خط کشی…