آگهی تجدد مناقصه عمومی تامین خودروهای سبک

آگهی تجدد مناقصه عمومی تامین خودروهای سبک

توضیحات سند:  (آگهی تجدید مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۸۴۹/۷/۵/ش مورخ  ۲۶/۰۶/۹۷ شورای محترم…

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش خودرو

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش خودرو

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۹۱۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش خودرو

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش خودرو

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۹۱۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی مزایده عمومی فروش خودرو

آگهی مزایده عمومی فروش خودرو

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۹۱۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…