پایان عملیات آسفالت خیابان امیرکبیر شرقی

پایان عملیات آسفالت خیابان امیرکبیر شرقی

معاونت فنی و عمرانی از اتمام عملیات آسفالت خیابان امیرکبیرشرقی حدفاصل خیابان کارگر تا سه راه عباسیه خبر داد.