معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان:

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان:

خیابان بنفشه رفسنجان محور گردشگری می شود

آغاز عملیات احداث پیاده راه خیابان بنفشه ;

آغاز عملیات احداث پیاده راه خیابان بنفشه ;

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات ساخت پیاده راه خیابان بنفشه خبر داد.