آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان حجت

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان حجت

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان حجت آغاز شد

عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان حجت آغاز شد

در راستای توجه به نهضت آسفالت در شهر، عملیات بهسازی روکش آسفالت خیابان حجت حدفاصل سه راه حجت تا تقاطع امیرکبیر آغاز شد.