شهردار رفسنجان در بین اهالی خیابان شهید بهشتی:

شهردار رفسنجان در بین اهالی خیابان شهید بهشتی:

شهرداری و شورای اسلامی شهر به دنبال فعالیت های مشارکت گونه ای که دارند رضایت مردم ما را در این امر مصمم تر می کنند