آگهی تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، فرش موزائیک و کانیوو خیابان شهید چمران

آگهی تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، فرش موزائیک و کانیوو خیابان شهید چمران

توضیحات سند:  ((آگهی  تجدید  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۷۰۸/۷/۵/ش مورخ ۱۶/۱۰/۹۶، ۷۵۱/۷/۵/ش مورخ…