معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

آغاز عملیات عمرانی ساخت بوستانی به مساحت ۳هزار متر مربع واقع در خیابان قیام