آگهی مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، موزائیک وکانیوو خیابان مصطفی خمینی (ره)

آگهی مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، موزائیک وکانیوو خیابان مصطفی خمینی (ره)

توضیحات سند:    ((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۷۰۸/۷/۵/ش مورخ ۱۶/۱۰/۹۶، ۷۵۱/۷/۵/ش مورخ ۲۷/۱۰/۹۶…