آگهی  مناقصه عمومی ساخت بوستان مفتح

آگهی مناقصه عمومی ساخت بوستان مفتح

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…