آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره پارکینگ طبقاتی واقع در خیابان چمران

آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره پارکینگ طبقاتی واقع در خیابان چمران

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان در نظر دارد طبقات همکف، اول و دوم پارکینگ طبقاتی شهید چمران واقع در خیابان شهید…

آگهی مزایده عمومی اجاره پارکینگ طبقاتی واقع در خیابان چمران

آگهی مزایده عمومی اجاره پارکینگ طبقاتی واقع در خیابان چمران

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان در نظر دارد طبقات همکف، اول و دوم پارکینگ طبقاتی شهید چمران واقع در خیابان شهید…