آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان کارگر

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان کارگر

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…