موشن گرافیک-مراحل صدور پروانه

موشن گرافیک-مراحل صدور پروانه

  فایل های پیوست final shahrdari (۱۳ MB)

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در بین اهالی خیابان شهید بهشتی:

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در بین اهالی خیابان شهید بهشتی:

رفسنجان به واسطه ی خدمات شهردار محترم بلند آوازه شده است و این به واسطه ی اعتماد مردم،شوراو شهرداری به ایشان است.