مناقصه رنگ آمیزی جداول و نیوجرسی های سطح شهر

مناقصه رنگ آمیزی جداول و نیوجرسی های سطح شهر

  (آگهی مناقصه عمومی)   شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،…