مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان:

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان:

از شهروندان می خواهیم از هرس خودسرانه درختان خودداری کنند.